شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا
 • شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا

  گروه محیط زیست

  انجام مطالعات مختلف زیست محیطی ،EIA،EMS،EMP و....

 • شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا

  گروه شيلات و آبزيان

  انجام مطالعات و مشاوره در خصوص طرح های آبزی پروری ،ارزیابی ذخایرآبزیان و...

 • شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا

  گروه مهندسي رودخانه

  انجام مطالعات حریم یابی ، تعیین حداقل دبی، حفاظت از سواحل ،مدیریت سیلاب و...

 • شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا

  خدمات

  انجام مطالعات و مشاوره در خصوص طرح های آبزی پروری ،مطالعات مختلف محیط زیست و مهندسی رودخانه و...

 • شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا

  مأموریتهای شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا

  انجام خدمات مشاوره فنی و مهندسی با کیفیت مطلوب برای کارفرمایان ،فراهم آوردن شرایط و فضای مناسب همکاری متخصصین و....

 • شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا

  سوابق کاری شرکت

  مطالعات مختلف مدیریت پسماند شرکتهای نفتی ،مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آبرسانی و آبزی پروری و...