شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا
061 - 33357088 09396395880

درباره محیط گسترآریا - خدمات محیط زیست


بخش تخصصي محيط زيست مهندسين مشاورمحيط گسترآريا توانايي تهيه گزارشهاي زيست محيطي مختلفي را در زمينه هاي مختلف و تا اخذ تاييده از سازمانهاي ذيربط را دارد.مهمترين اين زمينه هاي مطالعاتي عبارتند از:

  • انجام مطالعات در زمينه شناسايي ،تعيين کميت و مطالعات کيفيت شرايط محيط زيست .
  • انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها،پروژه ها ،برنامه ها و...
  • انجام مطالعات ارزيابي اثرات استراتژيک،بهداشتي،ايمني و ريسک.
  • مطالعات مديريت انواع پسماندها (شهري،صنعتي، بيمارستاني)
  • طراحي و اصلاح سيستمهاي تصفيه آب و فاضلاب .
  • مطالعه و مشاوره در خصوص استفاده از انرژي هاي پاک .
  • ارايه برنامه هاي مديريت مصرف انرژي.
  • مطالعه و مشاوره در خصوص حذف آلاينده ها و بازسازي يا بهسازي محيط .
  • ارايه برنامه هاي مديريت و پايش آلاينده هاي زيست محيطي(EMP,EMS).
  • طرح هاي توجيهي زيست محيطي