شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا
061 - 33357088 09396395880

درباره محیط گسترآریا - خدمات


شرکت مهندسين مشاور محيط گسترآريا فعاليت خود را در زمينه محيط زيست و با توجه به پرسنل متخصص خود گروههاي زير را با شرح خدمات ارايه شده تشکيل داد تا بتواند در زمينه هاي مذکور به افراد،سازمانها و ساير موسسات داخلي کشور خدمات مشاوره در زمينه هاي مختلف محيط زيست ارايه کند. پرسنل درشرکت مهندسين مشاور محيط گستر آريا شامل: (الف) کارشناسان تمام‌وقت و (ب) مشاوران ارشد پاره‌وقت مي‌باشد. همچنين با توجه به موضوع پروژه از کارشناسان ساير بخش‌هاي تخصصي شرکت نيز در مطالعات استفاده مي‌گردد. مشاوران ارشد پاره‌وقت شامل چند تن از متخصصان شناخته شده کشور در زمينه محيط‌ زيست مي‌باشند که با توجه به نوع مطالعات زيست محيطي در پروژه جهت هدايت و مشاوره تخصصي وکنترل کيفيت گزارش‌ها استفاده مي‌شود. گروههاي مطالعاتي شرکت مهندسين مشاور محيط گستر آريا عبارتند از:

  • گروه محيط زيست
  • گروه شيلات و آبزيان
  • گروه مهندسي رودخانه